ระบบร้านค้า ( Expert Retail System )

        ระบบร้านค้า Expert Retail System เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสามารถบริหารจัดการสต๊อก ข้อมูลการขาย การออกใบกำกับภาษี ตลอดจนมีระบบรายงานผล ซึ่งนำข้อมูลการขายมาวิเคราะห์ตามมิติต่างๆ ตามความต้องการได้ ซึ่งโดยภาพรวมแล้วระบบสามารถทำให้การทำงาน และการบริหารมีความคล่องตัว มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำขึ้น
 
 
 
Expert Retail System ธุรกิจของท่านพบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ 
 • ใช้เวลานานในการขายสินค้า เพราะเสียเวลาในการคิดคำนวณโดยพนักงานขาย
 • คำนวณส่วนลดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือจัดทำใบกากับภาษีเต็มรูปแบบให้ลูกค้าได้ล่าช้า และอาจมีข้อผิดพลาด
 • สต๊อกสินค้าใดที่ถึงจุดสั่งซื้อ
 • สต๊อกสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการซื้อหรือไม่
 • ต้องการทราบว่าสินค้าอะไรที่ขายดี ในช่วงเวลาใด
 • ต้องการวิเคราะห์ตัวเลขบางอย่าง แต่ต้องเสียเวลาในการค้นหาและคำนวณ ทำให้ล่าช้าอาจทาให้เสียโอกาสทางการแข่งขัน
 
 
Expert Retail System มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
ข้อมูลสินค้าและบริการ (Inventory System) สามารถเพิ่มสินค้าและบริการเข้าไปในระบบได้อย่างง่ายดาย มีการจัดกลุ่มของสินค้าและบริการออกเป็นหมวดหมู่ สามารถเพิ่มรูปสินค้า แสดงราคาต้นทุน ปริมาณคงเหลือ จุดสั่งซื้อ และสามารถกำหนดราคาขายให้กับลูกค้าแต่ละประเภทได้
       ที่สำคัญรองรับการทางานแบบ Multiple Stock (ควบคุมได้หลายสต๊อก) ทำให้ง่ายต่อการควบคุมสินค้า
ค้นหาและแก้ไขข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
และยังมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
 
 
“ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นต่อการ กำหนดราคาสินค้าและบริการแต่ละชนิดให้ตรงกับประเภทลูกค้า
แสดงราคาต้นทุน ราคาขาย และยอดสินค้าคงเหลือใน สต๊อกได้“
 
 
 
Features :
 • จัดเก็บข้อมูลสินค้าและการให้บริการ จำแนกตามหมวดหมู่สินค้า
 • สามารถกำหนดราคาขาย และราคาทุนของสินค้าและบริการ
 • สามารถกำหนดราคาขายของสินค้าและบริการโดยจำแนกตามประเภทสมาชิก (ลูกค้า)
 • สามารถกำหนดราคาขายปลีก-ขายส่งได้
 • สามารถกำหนดจุดสั่งซื้อสินค้าได้
 • สามารถกำหนดให้สินค้าหรือบริการตัดยอดอัตโนมัติได้ จากรายการขายได้
 • สามารถเบิกสินค้าเข้า และโอนย้ายสินค้าระหว่างสต๊อกได้
 • สามารถกำหนดการขายสินค้าเป็นชุดได้ เช่นนมหนึ่งแพค กับนมหนึ่งโหล มีราคาขายต่างกัน แต่ตัดสต๊อกเป็นหน่วยย่อย
 • มีระบบสั่งสื้อสินค้า (Purchase Order System) และสามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อได้
 • สามารถนำสินค้าเข้าคลังจากหมายเลขใบสั่งซื้อได้
 • สามารถเพิ่มข้อมูลผู้จัดจาหน่าย และเรียกดูสินค้าของผู้จัดจาหน่ายแต่ละรายได้
 • มีระบบพิมพ์บาร์โค้ดจากรหัสสินค้า
 
 
 
ระบบจัดเก็บข้อมูลสมาชิก (Customer Management System)
         มีการเก็บข้อมูลของลูกค้าได้อย่างละเอียดครบถ้วน อีกทั้งยังง่ายต่อการเพิ่มข้อมูล ไม่สร้างความยุ่งยากในการใช้งาน
นอกจากนั้นยังแสดงประวัติการซื้อสินค้า ได้อย่างละเอียด จึงเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่สามารถตอบคำถามให้กับลูกค้าของคุณได้อย่างครบถ้วน
 
“เก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างครบละเอียดและครบถ้วน แต่ไม่สร้างความยุ่งยากให้กับผู้ใช้งานแต่อย่างใด และสามารถนาข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ในการทาการส่งเสริมการตลาดได้“
 
Features :
-  จัดเก็บข้อมูลลูกค้า แยกตามประเภทสมาชิก
-  สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างละเอียดครบถ้วน อาทิเช่น ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่สาหรับการจัดส่งจดหมาย ข้อมูลการใช้บริการ
-  สนับสนุนระบบบัญชีลูกหนี้ (General Ledger) เพื่อให้เครติดแก่ลูกค้าบางรายได้
-  สามารถค้นหาลูกค้าได้จาก ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ได้
-  สามารถเลือกดูประวัติการซื้อสินค้าในแต่ละรายการได้
-  มีระบบแจ้งเตือนข้อมูลบางอย่าง เมื่อมีการขายสินค้าให้ลูกค้าแต่ละรายได้
-  มีการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่สามารถพัฒนาต่อยอด เป็นระบบ CRM ได้ (ระบบส่งเสริมการตลาด)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบขายหน้าร้าน (Point of Sales)
ในชั่วโมงเร่งรีบ ความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นหัวใจสาคัญต่อการประกอบธุรกิจ หน้าจอสำหรับระบบขายหน้าร้านจึงออกแบบมาให้ผู้ใช้ สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว สามารถทำรายการให้เสร็จสิ้นได้ภายใน 3 วินาที เพียงแค่การสแกนบาร์โค้ดของสินค้า
       อีกทั้งยังสนับสนุน ฮาร์ดแวร์สาหรับ Point of Sales อย่างเต็มรูปแบบอาทิเช่น Touch Screen, Receipt Printer, Cash Drawer และอื่นๆนอกจากนี้ยังสามารถระบุส่วนลดสินค้าและบริการ สามารถแบ่งชำระเงิน และสนับสนุนระบบบัญชีลูกหนี้ได้อีกด้วย
 
“สามารถทำรายการให้เสร็จสิ้นได้ภายใน 3 วินาที เพียงแค่การสแกนบาร์โค้ดของสินค้า สนับสนุน ฮาร์ดแวร์สาหรับ Point of Sales อย่างเต็มรูปแบบ อาทิเช่น Touch Screen, Receipt Printer, Cash Drawer และอื่นๆ “
 
Features :
- สนับสนุนการขายสินค้าและคืนสินค้า และบันทึกการขายเพื่อชาระเงินทีหลังได้
-  มีการคำนวณภาษีและคำนวณส่วนลดตามสินค้า และบริการได้ 
-  แบ่งชำระเงินได้หลายประเภท (เงินสด บัตรเครดิต เช็ค ฯลฯ)
-  กำหนดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินได้
-  สามารถดูประวัติการขายย้อนหลังได้
-  สามารถพิมพ์ใบเสร็จออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทุกชนิด
-  สนับสนุนอุปกรณ์ POS อื่นๆ เช่น ลิ้นชักเก็บเงิน, Touch Screen, Receipt Printer ฯลฯ
-  สนับสนุนระบบซื้อสินค้าแบบชุด (โหล, กล่อง ฯลฯ)
-  สนับสนุนระบบชำระเงินโดยใช้บัญชีเครดิตลูกค้า (Member Credit) และ ระบบค้างชาระ/บัญชีลูกหนี้ (General Ledger) ได้
-  มีการจัดเก็บข้อมูลพนักงานขาย เพื่อเรียกดูข้อมูลการขายย้อนหลังได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำหนดสิทธิการใช้งาน (Role Management)
        การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลนับมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการให้บริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้า โปรแกรมจึงต้องสามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูล โดยการแบ่งผู้ใช้งานออกเป็นระดับต่างๆ ได้ และสามารถกำหนดได้ว่า ผู้ใช้แต่ละราย สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการใช้งานส่วนใด หรือรายงานใดได้บ้าง
 
“สามารถป้องการการเข้าถึงข้อมูล โดยการแบ่งผู้ใช้งานออกเป็นระดับต่างๆได้ และสามารถกำหนดได้ว่า
ผู้ใช้แต่ละราย สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการใช้งานส่วนใด หรือรายงานใดได้บ้าง“
 
Features :
- สนับสนุนการขายสินค้าและคืนสินค้า และบันทึกการขายเพื่อชำระเงินทีหลังได้
-  มีการคำนวณภาษีและคำนวณส่วนลดตามสินค้า และบริการได้ 
-  แบ่งชำระเงินได้หลายประเภท (เงินสด บัตรเครดิต เช็ค ฯลฯ)
-  กำหนดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินได้
-  สามารถดูประวัติการขายย้อนหลังได้
-  สามารถพิมพ์ใบเสร็จออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทุกชนิด
-  สนับสนุนอุปกรณ์ POS อื่นๆ เช่น ลิ้นชักเก็บเงิน, Touch Screen, Receipt Printer ฯลฯ
-  สนับสนุนระบบซื้อสินค้าแบบชุด (โหล, กล่อง ฯลฯ)
-  สนับสนุนระบบชำระเงินโดยใช้บัญชีเครดิตลูกค้า (Member Credit) และ ระบบค้างชาระ/บัญชีลูกหนี้ (General Ledger) ได้
-  มีการจัดเก็บข้อมูลพนักงานขาย เพื่อเรียกดูข้อมูลการขายย้อนหลังได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างรายงาน
 
รายงานสรุปยอดขายประจำวัน
 • รายงานการขายประจำปี
 • รายงานการขายแยกตามลูกค้า
 • รายงานการขายแยกตามสินค้าและบริการ
 • รายงานสรุปการชำระเงิน
 • รายงานสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ
 • รายงานสินค้าในคลัง
 • รายงานแสดงยอดขายสินค้าและบริการแต่ละชนิดเรียงลำดับจากมากไปน้อย
 • รายงานบัญชีลูกหนี้
 • รายงานแสดงข้อมูลลูกค้า
 • รายงานแสดงรายชื่อลูกค้า
 • ฯลฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCASHONE LIMITED PARTNERSHIP ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรแคชวัน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  0-5035-57001-08-9 

ผู้จัดจำหน่ายโปรแกรม ระบบบริหารจัดการร้านอาหาร (Food and Beverage System) และระบบร้านค้า (Expert Retail System)
โทร. 02-0774376 มือถือ 084-6150154    E-Mail: sales@procashone.com
Copyright @ 2014 procashone Limited Partnership. All Rights Reserved.